Stora Vika Byalag

Stora Vikas Natur & Framtida Utveckling

Styrelsen

Orförande: Åsa Spång
Sekreterare: Bodil Pettersson
Kassör: Kristina Greiff
Suppleant: Ingrid Söderqvist
Mail: info@storavikabyalag.se

Stadgar
Vi minns


Här nedan nomineringen till miljöpriset 2015
En samanfattning av vårt engagemang i Stora Vikas Natur & Framtida Utveckling, Nu följer vi Nynäshamns Naturskyddsförening och Nynäshamns kommuns överklagan till Mark- och Miljööverdomstolen om att markägaren vill tömma kalkbrottet på allt vatten. Senaste info vi fått,  i början av juli 2017: Mark- och Miljööverdomstolen ger prövningstillstånd, och vi fortsätter tro på att naturen vinner till slut. 

Härmed nominerar vi Stora Vika Byalag till Nynäshamns miljöpris 2015.

Motivering lyder, Stora Vika Byalag har visat starkt engagemang genom hårt arbete lyft fram kalkbrottet i Stora Vika som besöks- och rekreationsområde av rang.

Stora Vika Byalag startades i maj 2013 i samband med att de fått information om att Sakab lämnat in ansökan till SMOHF och Länsstyrelsen om att få etablera sig i Kalkbrottet, Byalaget startades för att en gång för alla sätta stopp för sopor och miljöförstörande verksamheter i Stora Vika, för att skydda och bevara naturen i och kring kalkbrottet för kommande generationer.

Byalaget har påvisat den säregna naturen runt kalkbrottet. En unik geologisk miljö.

Stora Vika Byalag har lagt ner ett stort arbete med att försöka träffa och påverka alla politiker i Nynäshamn. Mycket arbete har lagts ner på att få till träffar med alla politiska partier och tydliggöra de hot som en Sakab-etablering skulle föra med sig.

SVB har drivit den mycket viktiga frågan att Nynäshamns kommun inte ska drabbas av Sakabs etablering. Att få Nynäshamnarna att bli medvetna om hotet har skett genom medverkan på alla sorters möten och bjudit in till möten i ett försomrigt Stora Vika och politikercafé i november 2013.

SVB har som en kanal att nå ut till allmänheten och skapa opinion startat en hemsida samt 2 facebookgrupper "bevara kalkbrottet i Stora Vika" och" Storavikabyalag" samt ett Instagramkonto Storavika.

Byalaget har lagt ned många timmar i telefonsamtal och mailkontakt med organisationer, myndigheter av olika slag så som Länsstyrelsen, SLU (Stockholms Lantbruks Universitet), vattenvårdsförbundet mm för att informera och hämta hem information.

Stora Vika Byalag har medverkat vid flera arrangemang för att sprida budskapet och för att få större fokus på kalkbrottet. Bland annat har representanterna från byalaget medverkat på föreningens dag i Svandamsparken, på Fållnäsgårds skördemarknad. Vid olika tillfällen har byalagets visat upp fotografier från en unik natur som t ex i konsthallen i biblioteket.

Av bara farten så medverkade byalaget, hösten 2014 i leaderprojektets landsbygdsprojekt och representerade bygden i hopp om att sprida kunskaper om traktens säregna och vackra natur.

Stora Vika byalag har genomfört en namninsamling både på papper och nätet mot Sakabs etablering vilket fram till årsskiftet 2014/2015 genererat in 2 303 namnunderskrifter till att bevara kalkbrottet.

Genom stort engagemang har såväl natur och geologi lyfts fram i Stora Vika. Byalaget har med hjälp av experter och Artportalen gjort en egen sammanställning av Stora Vikas natur och geologi, för att få ett helhetsperspektiv av den säregna naturen och för att kunna jämföra med Sakabs naturinventering i och runt omkring kalkbrottet, något som Greenpeace rått byalaget att göra, för det som finns i naturen är troligen det enda som kan sätta stopp för Sakabs planerade verksamhet i Kalkbrottet enligt Greenpeace). Våren 2014 dokumenterade Stora Vika Byalag att den större vattensalamandern finns i den norra kalkbrottssjön och anmält detta till länsstyrelsens naturvårdsenhet och Nynäshamns Kommun.

Stora Vika Byalag driver frågan om att Nynäshamns kommun bör genomföra ett markbyte för att säkra kalkbrottets fortlevnad som rekreationsområde och naturresurs för framtida generationer.

Tillsammans med " Alla Kan " bjöd Stora Vika Byalag in allmänheten till Kalkbrotten en helg i början av september 2013. Besökarna bjöds på musikunderhållning, stenhuggning av lokala konstnärer, bad och här fanns även möjlighet att köpa en hamburgare och en kopp kaffe som kunde avnjutas i denna storslagna miljö. Representanter från Byalaget visade lokala fotografier och informerade om Sakabs planerade etablering i Kalkbrottet. Ca 500 glada besökare räknades in.

Stora Vika Byalag spred informationsblad till centralorten Stora Vika med omnejd för att få stor uppslutning och maximalt engagemang på samrådet med Sakab. Det lyckades! Det kom mer människor än lokalerna kunde husera. Det lokala engagemanget var på topp.

SVB har anmält flera övergrepp på naturen i kalkbrottet. Byalaget har även uppmärksammat och stoppat Stockholms bulkhamn och Bigbags försök till att mellanlagra miljöfarliga sopor i området. Byalaget har medverkat i ABC- nytt vid ett flertal tillfällen.

Insändare i NP har kontinuerligt publicerats från byalaget för att informera och protestera mot pågående miljöbrott inom kommunen.

Stora Vika Byalag och SMoHF har haft en kontinuerlig dialog under en lång tid rörande miljön i Stora Vika, detta arbete kommer att fortgå med oavbruten kraft.

SMoHF och Länsstyrelsen är väl medvetna om Stora Vika Byalags starka engagemang och kunskaper inom miljövård.

SVB har etablerat kvalificerat nätverk inom områden såsom, politiker, geologer, naturvård, fiske, vattenvård, kultur och olika myndigheter.

Stora Vika Byalag har i hög grad bidragit till att miljö och samhällsbyggnadsnämnden har påbörjat arbetet med en detaljerad översiktsplan för Stora Vika, vilket i sig är en stor bedrift att lyckas med, vidare pågår arbete inom kommunen med Naturreservatsbildning. 

Byalaget har haft intensiva år så först i oktober 2014 registrerade sig Stora Vika Byalag hos Skatteverket och bildade Stora Vika Byalag ideell förening, med följande i Styrelsen:

Åsa Spång (Ordförande) Kristina Greiff (Kassör)
Ingrid Söderqvist (Sekreterare) Anders Törnors (Suppleant)

Stora Vika Byalag ideell förening är religiöst och politiskt obunden med syfte att verka för Stora Vikas miljö och framtida utveckling. Föreningen är öppen för alla som är boende i Stora Vika med omnejd samt andra intressenter som värnar om Stora Vikas naturrikedomar och som delar föreningens syfte och följer dess stadgar. Mer information om hur du blir medlem i Stora Vika Byalag finns på hemsidan www.storavikabyalag.se

Hur jobbar Stora Vika Byalag vidare?

Fållnäsviken miljöstatus är enligt Östra Svealandskusten vattenvårdsförbund sjunkande. SVB jobbar aktivt för att belysa detta och föra fram alla hot mot Fållnäsviken. Gruppen kommer aktivt att driva frågan med kommunen att avveckla Marsta reningsverk för att skona Fållnäsviken från det samlade utsläppet från drygt 650 personer. Men inte minst för att dagens 300 m säkerhetsavstånd runt reningsverket kraftigt minskar möjligheterna för byggnationer i Stora Vika.

SAKAB kommer inom snar framtid att få sitt tillstånd prövat i miljödomstolen, Stora Vika Byalag kommer att närvara vid förhandlingarna och tar tacksamt emot hjälp av sakkunniga och miljöjurister.

Stora Vika Byalag kommer att säkra att översiktsplanen för Stora Vika verkligen tas fram. Vi kommer också granska den.

En fortsatt dialog med kommunen om miljö och utvecklingen av Stora Vika kommer att fortskrida. Byalaget kommer att följa processen med kommunens övertagande av marken i och kring Kalkbrotten.

Vattensalamandern är en av alla de arter som Byalaget strävar efter att skydda till nästkommande generationer.

SVB kommer aktivt arbeta för Stora Vikas framtida utveckling.

Stora Vika Byalag kommer att lyfta fram alla nuvarande och framtida hot mot den unika naturen runt Stora Vika.