Stora Vika IF

Stora Vika IF

Protokoll vid årsmötet 2022-05-04

· Mötet öppnades av styrelsens ordförande Bill Nilsson.

· Röstlängden fastställdes för mötet.

· Val av mötets ordförande: Nils Nessling . Val av mötets sekreterare: Anitha Polland.

· Till justerare valdes Oscar Noé och Eva Nilsson.

· Beslöts att mötets utlysning godkänns.

· Inga nya frågor anmäldes.

· Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019 godkändes av revision och mötet.

· Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020 godkändes av revision och mötet.

· Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021 godkändes av revision och mötet.

· Beslöts att styrelsen får ansvarsfrihet.

· Beslöts att föreningsavgifterna fortsätter på samma nivå.

· Verksamhetsplanen för 2022 godkändes av mötet.

· Det har inte inkommit några motioner till mötet.

· Beslöts att föreningens firmatecknare är styrelsens ordförande och kassör var för sig.

· Oscar Noé avtackades för sitt långtida arbete för föreningen.

· Mötet avslutades av ordföranden.