Stadgar

STORA VIKA IDROTTSFÖRENING

1§ Föreningens namn och säte

Föreningens fullständiga namn är Stora Vika Idrottsförening.

Föreningens organisationsnummer är 812400-3347 Föreningen har sitt säte i Stora Vika, Nynäshamns kommun.  Föreningen bedriver idrottslig verksamhet.

2§ Ändamål

Föreningen är en allmännyttig, och politiskt obunden ideell förening och har som ändamål att främja idrott och friluftsliv, verka för demokrati och delaktighet, samt arrangera och främja den sociala och kulturella gemenskapen.

3§ Tillhörighet.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Fotbollsförbundet, och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i det distriktsidrottsförbund inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsförbund inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF-eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

5§ Stadgeändring

Styrelsen och aktiv medlem har rätt att föreslå stadgeändring. Detta ska ske skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 75% av antalet avgivna röster, och gäller först efter avslutat årsmöte.

6§ Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 75% av antalet avgivna röster. I beslutet om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslut, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet. Samt revisionsberättelser jämte balans- och resultaträkning, ska omedelbart skickas till RF.

7§ Medlemskap

Medlemskap ingås i föreningen efter beviljad ansökan, vilken ska vara åtföljd av inträdesavgift om sådan fastställts av årsmötet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen, om den ansökande tidigare utgått ur klubben med kvarlämnad skuld, eller tidigare uteslutits ur klubben. Juridisk person kan inte förvärva medlemskap.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen samt redovisa skälen för beslutet. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap nekas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Hedersmedlem föreslås av medlem eller styrelse. Hedersmedlem är för all framtid befriad från medlemsavgiften, men betraktas som vanlig medlem, och alla övriga avgifter betalas i likhet med ett reguljärt medlemskap. Hedersmedlem får inte tillhöra styrelsen vid utnämning och får heller inte föreslå sig själv.

Vid styrelsens bifall ska frågan tas upp för omröstning på nästkommande medlemsmöte där bifall med minst 75 % majoritet krävs. Person som föreslås har inte närvaro- eller rösträtt vid omröstningen.

8§ Uteslutning m.m.

Medlem uteslutes automatiskt om medlemmen, trots påminnelse, hel eller delvis, försummat att betala årsmötets beslutade avgifter.

Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet upphört.

I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Underrättelse om beslutet ska inom tre dagar skickas till medlemmen.

Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet.

9§ Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och lämplig plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på ett sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal och/eller annat lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningar med annan förening eller annan av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

10§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge yttrande över medlems motioner.

11§ Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av och är beslutsmässigt med de närvarande röstberättigade medlemmar.

12§ Rösträtt samt yttranderätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

 • att medlemmen under mötes året fyller lägst 16 år;

 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet;

 • röstning med fullmakt gäller inte;

 • medlem som inte har rösträtt har yttrande rätt på mötet;

13§ Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av två justeringsmän

 4. Fråga om mötet är behörigen utlyst

 5. Fastställande av föredragningslista / dagordningen

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av föreningsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande året.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.Val

a) föreningens ordförande för en tid av två år;

b) fyra ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två suppleant i styrelsen för en tid av två år;

d) två revisorer för två år, dock så att mandatperioden inte sammanträffar;

e) två valberedare för ett år därav en sammankallande;

13. Besluta om föreningens firmatecknare.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under §13 punkt 5. Beslut i fråga om ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om det inte varit med i kallelsen till mötet. Årsmötet kan kräva att styrelsen behandlar en punkt vid nästa styrelsemöte, men kan inte diktera styrelsens beslut.

14§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedning är medlem av föreningen.

15§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när ordförande eller kassör avgår under mandatperiod.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 25% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan ska ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

16§ Åliggande

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och eventuelle extra årsmöte.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

17§ Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska

Revisorerna skall fortlöpande informeras om föreningens räkenskaper, kallas till samtliga möten , och tilldelas årsmötes- styrelsemötesprotokoll, samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhands senast tre veckor före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna eventuelle påpekande minst en vecka inför årsmötet.

18§ Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens ledamöter och dess suppleanter väljs alla på två år. Första året väljs ordförande, sekreterare, en ledamot samt en suppleant. Andra året väljs kassör, en ledamot samt en suppleant.

Suppleanterna kallas till samtliga styrelsemöten och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt om inte en ordinär ledamot saknas. Då, och om en ledamot avgår under mandatperioden, träder den suppleant som ha minst tid kvar av mandatperioden fram.

Styrelsen väljer inom sig, vid verksamhetsårets första styrelsemöte, en ledamot till vice ordförande.

19§ Styrelsens åliggande

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall inom ramen för RF:s. stadgar svara för föreningens verksamhet samt tillvara ta medlemmarnas intressen.

Styrelsen tillser att föreningens stadgar följs, samt behandlar in och utträdesansökningar.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten, föreningens yttre och inre angelägenheter, samt bevakar föreningens ekonomi och intressen.

Inkommande medel får tas i anspråk för föreningens verksamhet allt eftersom de inflyter. Dock ska erforderliga belopp efter styrelsens prövning reserveras för framtida uppgifter eller åtgärder vilka faller inom ramen för angivna ändamål enligt § 2.


Bestämmelserna i föregående stycke ska inte tillämpas för medel som föreningen mottagit om givare eller testator meddelat avvikande föreskrifter gällande dessa.

20§ Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter begär det. Underlåter ordförande att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst.

Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas.

Protokoll ska undertecknas av mötesordförande och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening antecknas i protokoll.

Välkommen till Stora Vika

Ett brukssamhälle på en underskön plats med en stämning av forntid på Södertörn, föddes Stora Vika idrottsförening med stadgar antagna den 12 mars 1949