STORA VIKA BÅTKLUBB Stadgar
§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Stora Vika båtklubb (SVBK). Föreningen har sitt säte i Stora
Vika, Nynäshamns kommun.

§ 2 Föreningens syfte

Föreningen är en allmännyttig och politiskt obunden ideell förening, och har som
syfte att främja båtsporten. Föreningen ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt
ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 3 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap ingås i föreningen efter beviljad ansökan, vilken ska vara åtföljd av
inträdesavgift om sådan fastställts av årsmötet. Ansökan om medlemskap får avslås
endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens
intressen, om den ansökande tidigare utgått ur klubben med kvarlämnad skuld, eller
tidigare uteslutits ur klubben. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås,
ska fattas av styrelsen. Juridisk person kan inte förvärva medlemskap. Aktiv medlem
äger i mån av tillgång rätt till brygg- och varvsplats för sin och minderåriga barns och
makes/makas/sambos båt.
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens
stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem med
båt ska tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens
tillhörigheter är ersättningsskyldig. Medlem ska utföra av styrelsen beordrad
arbetsplikt. Medlems båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Passivt medlemskap kan beviljas av styrelsen för ett år i taget. Passiv medlem har
ingen rösträtt, och inte heller rätt till brygg- eller varvsplats. Passiv medlem kan, i
mån av tillgång, tillfälligt erhålla brygg- och/eller varvsplats mot erläggande av
särskild avgift beslutad av årsmötet.
Hedersmedlem föreslås av medlem eller styrelse. Hedersmedlem är för all framtid
befriad från medlemsavgiften, men alla övriga avgifter betalas i likhet med ett
reguljärt medlemskap. Hedersmedlem får inte tillhöra styrelsen vid utnämning och får
heller inte föreslå sig själv.
Vid styrelsens bifall ska frågan tas upp för omröstning på nästkommande
medlemsmöte där bifall med minst 75 % majoritet krävs. Person som föreslås har
inte närvaro- eller rösträtt vid omröstningen.
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 31
december av pågående verksamhetsår. Medlemskaps ansvar och rättigheter upphör först
den 31 december, om ingen annan överenskommelse uppstått mellan parterna.
§ 5 Uteslutning
Medlem som agerat eller uppträtt klandervärt inom eller utom föreningen, som
motverkar föreningens och dess medlemmars intressen, eller som inte fullgör de
skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag och beslut av medlemsmöte
uteslutas.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens
prövning anses ha utträtt ur klubben.
§ 6 Avgifter
Avgifter för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet. Avgifterna ska vara
klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste
betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. Om avgifterna inte
inkommit i tid ska påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det
ursprungliga beloppet.

§ 7 Styrelsens sammansättning

Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör, två
ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens ledamöter och dess suppleanter väljs
alla på två år. Första året väljs ordförande, sekreterare, en ledamot samt en
suppleant. Andra året väljs kassör, en ledamot samt en suppleant.
Suppleanterna kallas till samtliga styrelsemöten och har yttrande- och förslagsrätt
men inte rösträtt. Avgår någon styrelseledamot under mandattiden träder en
suppleant in som ordinarie ledamot. Avgår ordförande eller kassör under
mandattiden kallar styrelsen till ett extra årsmöte för val av ersättare.
Årsmötet väljer en externrevisor och en internrevisor på ett år. Vid någon av deras bortfall,
bli det valberedningens uppgift att omgående hitta ersättare som, presenteras till närmaste
medlemsmöte för bedömning.

§ 8 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen tillser att föreningens stadgar följs, samt behandlar in- och
utträdesansökningar.
Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten, föreningens yttre och inre
angelägenheter, samt bevakar föreningens ekonomi och intressen. I den löpande
verksamheten ingår skötsel av bryggor, sjöbodar, inventarier och
uppläggningsplatser.
Inkommande medel får tas i anspråk för föreningens verksamhet allt eftersom de
inflyter. Dock ska erforderliga belopp efter styrelsens prövning reserveras för framtida
uppgifter eller åtgärder vilka faller inom ramen för angivna ändamål enligt § 2.
Bestämmelserna i föregående stycke ska inte tillämpas för medel som föreningen
mottagit om givare eller testator meddelat avvikande föreskrifter gällande dessa.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.Styrelsen ska, senast 3 veckor innan årsmötet, lämna över föreningens
räkenskapshandlingar samt ge revisorerna tillgång till samtliga mötesprotokoll och
övriga handlingar av vikt för granskning av verksamheten. På årsmötet ska styrelsen
framlägga verksamhetsberättelse samt årsredovisning.
§ 9 Revision
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till
årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
§ 10 Möten
Föreningen ska årligen hålla årsmöte i februari. När styrelsen så anser det
nödvändigt, eller när minst 10 % av de aktiva medlemmarna så kräver, kallar
styrelsen till ett extra medlemsmöte. Kallelse till föreningens möten sker på lämpligt
sätt minst 14 dagar före mötet.Mötesbeslut fattas med enkel majoritet, undantaget de beslut som enligt stadgarna
ska fattas med kvalificerad majoritet. I händelse av lika röstetal ska den mening gälla
som mötets ordförande biträder. Röstning med fullmakt får inte ske.
§ 11 Dagordning vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1) fastställande av röstlängd för mötet
2) fråga om mötet är behörigen utlyst
3) fastställande av dagordning
4) val av ordförande för årsmötet
5) val av sekreterare för årsmötet
6) val av två justeringsmän
7) årsredovisning samt styrelsens och revisorernas berättelser
Sida 4 av 4
8) ansvarsfrihet för styrelsen
9) framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10) ersättning till styrelsen och revisorerna
11) fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya
verksamhetsåret
12) val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
13) val av revisorer och suppleant
14) fråga om val av valberedning
15) meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt
Vid extra årsmöte ska behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och
15.
§ 12 Motion till årsmöte
Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Med motion ska syfte
bifogas.
§ 13 Stadgeändring
Styrelsen och aktiv medlem har rätt att föreslå stadgeändring. Detta ska ske
skriftligen till styrelsen senast 31 dec. Beslut om stadgeändring sker efter två på
varandra följande möten, varav minst ett årsmöte, med 75 % röstmajoritet.
§ 14 Sjöbod
Innehavare av sjöbod ska vara aktiv medlem i föreningen och inneha båtplats.
Sjöbod ska huvudsakligen användas för förvaring av båt- och fiskeutrustning.
Sjöbod får inte överlåtas på annan person utan styrelsens godkännande.Sjöbod ska omedelbart utrymmas om innehavaren inte följer gällande regler.§ 15 Föreningens upplösning
Vid föreningens upplösning ska styrelsen kalla samtliga medlemmar till möte via
reguljär brevförsändelse. Beslut om föreningens upplösning erfordrar bifall med minst
75 % majoritet av rösterna vid två på varandra följande möten, varav minst ett är
årsmöte.Föreningens tillhörigheter ska vid upplösning förvaltas i minst två år av sittande
styrelse, och sedan övergå till annan sammanslutning med liknande syfte.
Dessa stadgar har beslutats på föreningens ordinarie årsmöte den 2020-02-06 samt
ordinarie årsmöte den 2021-02-18.
Sida 5 av 4