Stadgar Stora Vika Båtklubb

Förslag till nya stadgar

STORA VIKA BÅTKLUBB

§ 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Stora Vika båtklubb (SVBK). Föreningen har sitt säte i Stora Vika, Nynäshamns kommun.

§ 2 Föreningens syfte

Föreningen är en allmännyttig och politiskt obunden ideell förening, och har som syfte att främja båtsporten. Föreningen ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 3 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap ingås i föreningen efter beviljad ansökan, vilken ska vara åtföljd av inträdesavgift om sådan fastställts av årsmötet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen,om den ansökande tidigare utgått ur klubben med kvarlämnad skuld, eller tidigare uteslutits ur klubben . Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, ska fattas av styrelsen. Juridisk person kan inte förvärva medlemskap. Aktiv medlem äger i mån av tillgång rätt till brygg- och varvsplats för sin och minderåriga barns och makes/makas/sambos båt.

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem med båt ska tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig. Medlem ska utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt ska vara ansvarsförsäkrad.

Passivt medlemskap kan beviljas av styrelsen för ett år i taget. Passiv medlem har ingen rösträtt, och inte heller rätt till brygg- eller varvsplats. Passiv medlem kan, i mån av tillgång, tillfälligt erhålla brygg- och/eller varvsplats mot erläggande av särskild avgift beslutad av årsmötet.

Hedersmedlem föreslås av medlem eller styrelse. Hedersmedlem är för all framtid befriad från medlemsavgiften, men alla övriga avgifter betalas i likhet med ett reguljärt medlemskap. Hedersmedlem får inte tillhöra styrelsen vid utnämning och får heller inte föreslå sig själv.

Vid styrelsens bifall ska frågan tas upp för omröstning på nästkommande medlemsmöte där bifall med minst 75 % majoritet krävs. Person som föreslås har inte närvaro- eller rösträtt vid omröstningen.

Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§ 5 Uteslutning

Medlem som agerat eller uppträtt klandervärt inom eller utom föreningen, som motverkar föreningens och dess medlemmars intressen, eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag och beslut av medlemsmöte uteslutas.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

§ 6 Avgifter

Avgifter för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet. Avgifterna ska vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. Om avgifterna inte inkommit i tid ska påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.

§ 7 Styrelsens sammansättning

Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens ledamöter och dess suppleanter väljs alla på två år. Första året väljs ordförande, sekreterare, en ledamot samt en suppleant. Andra året väljs kassör, en ledamot samt en suppleant.

Suppleanterna kallas till samtliga styrelsemöten och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Avgår någon styrelseledamot under mandattiden träder en suppleant in som ordinarie ledamot. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden kallar styrelsen till ett extra årsmöte för val av ersättare.

Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna väljs på två år vilka går omlott. Revisorssuppleanten väljs på ett år.

Styrelsen väljer inom sig, vid verksamhetsårets första styrelsemöte, en ledamot till vice ordförande.

§ 8 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen tillser att föreningens stadgar följs, samt behandlar in- och utträdesansökningar.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten, föreningens yttre och inre angelägenheter, samt bevakar föreningens ekonomi och intressen. I den löpande verksamheten ingår skötsel av bryggor, sjöbodar, inventarier och uppläggningsplatser.

Inkommande medel får tas i anspråk för föreningens verksamhet allt eftersom de inflyter. Dock ska erforderliga belopp efter styrelsens prövning reserveras för framtida uppgifter eller åtgärder vilka faller inom ramen för angivna ändamål enligt § 2.


Bestämmelserna i föregående stycke ska inte tillämpas för medel som föreningen mottagit om givare eller testator meddelat avvikande föreskrifter gällande dessa.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen ska, senast 3 veckor innan årsmötet, lämna över föreningens räkenskapshandlingar samt ge revisorerna tillgång till samtliga mötesprotokoll och övriga handlingar av vikt för granskning av verksamheten. På årsmötet ska styrelsen framlägga verksamhetsberättelse samt årsredovisning.

§ 9 Revision

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10 Möten

Föreningen ska årligen hålla årsmöte i februari. När styrelsen så anser det nödvändigt, eller när minst 10 % av de aktiva medlemmarna så kräver, kallar styrelsen till ett extra medlemsmöte. Kallelse till föreningens möten sker på lämpligt sätt minst 14 dagar före mötet.

Mötesbeslut fattas med enkel majoritet, undantaget de beslut som enligt stadgarna ska fattas med kvalificerad majoritet. I händelse av lika röstetal ska den mening gälla som mötets ordförande biträder. Röstning med fullmakt får inte ske.

§ 11 Dagordning vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1) fastställande av röstlängd för mötet

2) fråga om mötet är behörigen utlyst

3) fastställande av dagordning

4) val av ordförande för årsmötet

5) val av sekreterare för årsmötet

6) val av två justeringsmän

7) årsredovisning samt styrelsens och revisorernas berättelser

8) ansvarsfrihet för styrelsen

9) framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

10) ersättning till styrelsen och revisorerna

11) fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

12) val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

13) val av revisorer och suppleant

14) fråga om val av valberedning

15) meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt

Vid extra årsmöte ska behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 15.

§ 12 Motion till årsmöte

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Med motion ska syfte bifogas.

§ 13 Stadgeändring

Styrelsen och aktiv medlem har rätt att föreslå stadgeändring. Detta ska ske skriftligen till styrelsen senast 31 dec. Beslut om stadgeändring sker efter två på varandra följande möten, varav minst ett årsmöte, med 75 % röstmajoritet.

§ 14 Sjöbod

Innehavare av sjöbod ska vara aktiv medlem i föreningen och inneha båtplats. Sjöbod ska huvudsakligen användas för förvaring av båt- och fiskeutrustning.

Sjöbod får inte överlåtas på annan person utan styrelsens godkännande.

Sjöbod ska omedelbart utrymmas om innehavaren inte följer gällande regler.

§ 15 Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning ska styrelsen kalla samtliga medlemmar till möte via reguljär brevförsändelse. Beslut om föreningens upplösning erfordrar bifall med minst 75 % majoritet av rösterna vid två på varandra följande möten, varav minst ett är årsmöte.

Föreningens tillhörigheter ska vid upplösning förvaltas i minst två år av sittande styrelse, och sedan övergå till annan sammanslutning med liknande syfte.

Godkänd vid årsmötet 2015-11-19

Andra och sista omröstning sker vid vårmötet 2016

Ändringen skall även ersätter stadgarna för sjöbodar

Nuvarande stadgar

Stora Vika Båtklubb

Stadgar för Sjöbodar

Fastställda vid Årsmötet 881107 och Vårmötet 890510

1. Innehavare av sjöbod

1.1 Innehavare av sjöbod skall vara aktiv medlem av klubben.

1.2 Innehavare av sjöbod skall vara båtägare med båtplats vid någon av klubbens bryggor.

1.3 Innehavare av sjöbod får ej dela sjöboden med person som ej uppfyller kraven enlige punkterna 1.1 och 1.2

2. Förvaring

2.1 Sjöbod får endast användas för förvaring av båt och fiskeutrustning.

3. Upphäva innehav av sjöbod

3.1 Sjöbod skall omedelbart utrymmas om innehavaren ej följer ovanstående sjöbodstadgar.

3.2 Sjöbodarna tillhör klubben och får inte överlåtas på annan person utan styrelsens godkännande.

STORA VIKA BÅTKLUBB

Stadgar

Godkänd 2009-04-23 och 2009-11-26

§1. Föreningens namn är Stora Vika båtklubb, med förkortningen SVBK.


§2. Föreningen har sitt säte i Stora Vika.

§3. Klubben är en allmännyttig och politiskt obunden ideell förening och har till ändamål att främja båtsporten. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Inkommande medel får tagas i anspråk för föreningens verksamhet allt eftersom de inflyter. Dock skall erforderliga belopp efter styrelsens prövning reserveras för framtida uppgifter, vilka faller inom ramen för föreningen i § 3 angivna ändamål.
Bestämmelserna i föregående stycke skall inte äga tillämpning i fråga om medel, som föreningen mottagit genom gåva eller testamente, om givare eller testator meddelat avvikande föreskrifter. S.k. öronmärkta medel.

§4. Föreningens arbets- och räkenskapsår brytes och sammanfaller med årsmötet.

Medlemskap

§5. Medlem intages i föreningen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift om sådan fastställts av årsmötet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen. Juridisk person kan inte förvärva medlemskap. Aktiv medlem äger i mån av tillgång rätt till brygg- och varvsplats för sin, och även minderåriga barns och make/makas båt.

Passiv medlemskap kan beviljas av styrelsen for ett år i taget. Passiv medlem äger ej rösträtt, ej heller rätt till brygg- eller varvsplats, men kan dock i mån av tillgång tillfälligt erhålla brygg- och varvsplats mot erläggande av särskild avgift, som årsmötet beslutar.

Hedersmedlemskap

Hedersmedlem föreslås av medlem eller styrelse.

Hedersmedlem är för all framtid fri från medlemsavgift, dock är skyldig att betala övriga avgifter som vanlig medlem. Hedersmedlem får ej tillhöra styrelsen vid utnämning och får heller inte föreslå sig själv.

Vid styrelsens bifall skall frågan tas upp för omröstning på närmsta medlemsmöte där minst 75 % majoritet krävs.

Person som föreslås äger ej röst eller närvarorätt vid omröstningarna.

§6. Medlem, som gör sig skyldig till klandervärdigt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben och som motverkar klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag och beslut av medlemsmöte uteslutas.

Avgifter

§7. Avgifter för att täcka klubbens utgifter fastställs på årsmötet.

Klubbens angelägenheter

§8. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem personer nämligen: ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen väljes på två år, dock så att av den första gången valda avgår ordföranden samt sekreteraren efter första året och kassören efter andra året.

Ledamöternaväljes på två år, dock så att av den första gången valda avgår den ena efter första året och den andre efter andra året

Suppleanter väljes på två år, dock så att av den första gången valda avgår den ena efter första året och den andre efter andra året.

Suppleanter kallas till alla styrelsens sammanträden och har yttrande- och
förslagsrätt men ej rösträtt.

Avgår styrelseledamot under mandattiden kallas suppleant i vald ordning.

Avgår ordförande eller kassör under mandattiden kallar styrelsen ett extra
klubbsammanträde för val av ersättare för den avgångne.

Klubben väljer två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna väljs på två år, dock så att av den första gången valda avgår den ena efter första året och den andre efter andra året Revisorssuppleant väljes på ett år.

Styrelsens åligganden

§9. Styrelsen väljer vid verksamhetsårets första sammanträde en ledamot till viceordförande.

Styrelsen skall vid årsmötet framlägga en årsberättelse samt senast 14 dagar före årsmötet lämna revisorerna tillgång till alla klubbens protokoll och räkenskaper jämte övriga handlingar för det senaste året samt tillhandahålla revisorerna önskade upplysningar.

Styrelsen sköter de löpande ärendena, klubbens yttre och inre

angelägenheter, samt bevakar klubbens ekonomi.

Styrelsen tillser att klubbens stadgar följs samt behandlar in- och
utträdesansökningar.

Styrelsen ansvarar för skötseln av bryggor, sjöbodar, yttre och inre
inventarier samt uppläggningsplatser.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

Möten

§10. Klubben håller årligen två ordinarie möten, under april/maj och under november.Novembermötet är årsmöte.

Extra möte kallas när styrelsen anser lämpligt eller när minst 10 % av de aktiva medlemmarna så kräver.

Styrelsen kallar medlemmarna, på lämpligt sätt, minst 14 dagar före mötet.

Beslut fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. I händelse av lika röstetal skall gälla den mening som mötets ordförande biträder. Röstning med fullmakt får inte förekomma.

Klubbens upplösning

§11. Styrelsen skall per brev kalla samtliga medlemmar. Beslut om klubbens upplösning erfordrar minst 75 % majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett är årsmöte.

Klubbens tillhörigheter skall vid upplösning förvaltas i minst två år av den då sittande styrelsen och skall sedan övergå till sammanslutning med liknande och ändamål som klubbens.

Stadgeändring

§12. Styrelsen och aktiv medlem äger rätt att föreslå stadgeändring.

Detta skall ske skriftligen till styrelsen minst 15 dagar före mötet, som skall framlägger förslaget jämte eventuella yttrande.

Två på varandra följande möten, varav ett är årsmöte, äger rätt att besluta om Stadgeändring.

För giltigt beslut fodras 75 % majoritet.

Motioner

§13. Styrelsen och aktiv medlem äger rätt att lämnar motioner till klubbensmöte. Detta skall ske skriftligen till styrelsen, minst 15 dagar före mötet, som skall framlägger förslaget jämte eventuella yttrande.