Om samfälligheten

Samfällighetsföreningens uppdrag

Marsta samfällighetsförening förvaltar samfällda vägar, gatubelysning, parkmark och grönytor i Stora Vika. I uppdraget, som styrs av ett grundbeslut samt förrättningar från lantmäteriet, ligger skötsel och underhåll samt ekonomisk och teknisk förvaltning.

Styrelse och stadgar

Styrelsens sammansättning och arbete styrs helt av de stadgar som upprättades i och med att föreningen bildades den 12 december 1984, samt av stadgeändringar som beslutats på föreningsstämmor fram till idag.

Föreningsstämma
Varje år, senast i april månad, ska samfällighetens ordinarie årsstämma äga rum. Stämman är föreningens högsta beslutande organ, och det är styrelsen som ansvarar för att eventuella stämmobeslut följs. I särskilda fall kallas även till en extra föreningsstämma, det kan då gälla brådskande beslut som inte kan vänta till den ordinarie föreningsstämman.

Alla medlemmar uppmanas att närvara på stämman. Det är där beslut fattas inför det kommande verksamhetsåret, och det är där man som medlem kan göra sin röst hörd på bästa sätt.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari varje år.

Ekonomi
Styrelsen har ansvaret för uttaxering av beslutade medlemsavgifter samt att medlemmarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Informationskanaler och kontakt
Styrelsen lägger ut nödvändig kontaktinformation på www.storavika.se. Kallelse till årsstämma skickas/delas ut brevledes till samtliga medlemmar enligt § 13 i stadgarna, alternativt via e-post om sådan överenskommelse finns.

Information gällande ex. årsmöten eller städdagar publiceras även på anslagstavlan vid förskolan.

Styrelsen kan kontaktas via info@marstasff.se, alternativt genom att lägga ett meddelande i samfällighetens röda brevlåda vid förskolan.