Miljöregler

Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.

Vi tillåter INTE biocid båtbottenfärger.

  • Båtbottentvätt av skrovet istället för användande av båtbottenfärger.
  • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska göras i därför avsedd avfallsbehållare på närmaste kommunala miljöstation.
  • Vid bortskrapning av gammal biocid bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester slängas på närmaste kommunala miljöstation. 
  • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
  • Det är sedan 2015 otillåtet enligt svensk lag att tömma toalettavfall från fritidsbåt i havet. Toalettavfall töms i klubbens latrinstation eller på sugtömningsanordningar som finns tex i Nynäshamns och Trosa gästhamnar. Läs gärna mer på Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar - Transportstyrelsen och ladda ner appen Hamnkartan!