Presentation

Presentation

Samfällighetens uppdrag

Marsta samfällighetsförening förvaltar samfällda vägar, gatubelysning, parkmark och grönytor i Stora Vika. I uppdraget, som styrs av ett grundbeslut från lantmäteriet, ligger skötsel och underhåll samt ekonomisk och teknisk förvaltning.

Styrelse och stadgar

Styrelsens sammansättning och arbete styrs helt av de stadgar som upprättades i och med att föreningen bildades den 12 december 1984.

Föreningsstämma

Varje år, senast i mars månad, ska samfällighetens ordinarie årsstämma äga rum. Stämman är föreningens högsta beslutande organ, och det är styrelsen som ansvarar för att eventuella stämmobeslut följs. I särskilda fall kallas även till en extra föreningsstämma, det kan då gälla brådskande beslut som inte kan vänta till den ordinarie föreningsstämman.

Alla medlemmar uppmanas att närvara på stämman. Det är där beslut fattas inför det kommande verksamhetsåret, och det är där man som medlem kan göra sin röst hörd på bästa sätt.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari varje år.

Ekonomi

Styrelsen har ansvaret för uttaxering av beslutade medlemsavgifter samt att medlemmarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Informationskanaler

Styrelsen lägger ut nödvändig områdes- och kontaktinformation på www.storavika.se. Från och med våren/sommaren 2013 sprids information även via den anslagstavla som finns vid skolan.

Kallelse till stämma delas ut/skickas alltid till respektive medlem enligt § 13 i stadgarna.

Marsta samfällighetsförenings styrelse genom Katarina Karmeland.

Samfällighetens brevlåda finns intill skolan/dagis.

Telefon: 0735-166200      E-post: msff@storavika.se