Det här jobbar samfälligheten med

  • Styrelsen jobbar på att hitta en lösning i syfte att utöka klippningen i Flaggisbacken samt runt fotbollsplanen
  • Styrelsen har tagit kontakt och utvärderar olika lösningar för belysning vid barnens busshållplats och önskemålet om ytterligare belysning längre ner i Flaggisbacken.
  • Vinterunderhåll är upphandlat och kommer utföras av den tidigare entreprenören.
  • Styrelsen utvärderar om man kan hitta temporära lösningar för att få ner hastigheten på Marstavägen
  • Popplarna är nu rensade från döda grenar men i samband med den aktiviteten upptäcktes grenar som börjat ruttna inifrån. Popplarna bidrar till att området är mindre sankt, tvingas vi till drastiska åtgärder krävs att vi anlägger en ny brunn för avrinning/dränering.