Avfallsplan

Stora Vikas båtklubb har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom avfallsstationen där du bor

• Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas TILL DIN avfallsstation för miljöfarligt avfall eller i annan avfallsanläggning, se tabell 1.
• Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i klubbens avfallskärl eller hemma.
Hushållssopor får inte slängas i klubbens container eller i stadens små papperstunnor som blir överfulla och drar till sig råttor!
• Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.
• Undvik tömning av toalettavfall i vattnet. Utnyttja sugtömning på mottagningsstation. I en regeringsproposition om havsmiljön (mars 2009) föreslås ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

Har du frågor? Kontakta styrelsen eller båtklubbens miljöombud. 


Tabell 1 Här slänger du ditt avfall! Se även karta på
nästa sida!
Avfallstyp . Omhändertagande avfall genom . Var?

Batterier

Lämnas på din miljöstation. Går även att lämna på inköpsstället

Din lokala miljöstation

Olja, diesel

Lämnas på din miljöstation. Kan även lämnas på bensinstation

Din lokala miljöstation

Glykol

Lämnas på din miljöstation.
Töm motorn genom avtappningskranen eller samla upp/en hink bakom avgasröret. Häll inte ut på marken eller i vattnet!

Din lokala miljöstation

Färgrester och lösningsmed el inklusive bensin

Lämnas på din miljöstation.
Bensin kan även lämnas på bensinstationer Färgbrukar med färgrester får EJ stängas i containern!

Din lokala miljöstation

Halvfulla färgburkar

Lämnas på din miljöstation. Kan även lämnas tillbaka i färghandeln

Din lokala miljöstation

Tomma färgburkar

Lämnas på din miljöstation

Din lokala miljöstation

Övrigt torrt grovavfall

Lämnas på din miljöstation

Din lokala miljöstation

Hushålls- avfall

• i klubbens sopkärl (sommar)
• hemma

Klubbens sopkärl vid brygga A

Glas och metall

Lämnas på din miljöstation

Din lokala miljöstation

Latrin från båtar

Töms på latrinstationen. Undvik utsläpp i vattnet!

Vid klubbhuset

Om du inte har tillgång till miljöstation finns ansöknings blanketter i klubbhuset till Nynäshamns miljöstation.