Avfallsplan
Avfallshanteringsplan upprättad för:

Stora Vika Båtklubb

Adress: Marstavägen 19, 14860 Stora Vika Nynäshamns kommun

Enligt Sjöfartsverket föreskrift SJÖFS 2001:13 skall för alla fritidshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridningen till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.

Uppgiftslämnare: Jim Polland, 070/316 80 00 och jim.polland@storavika.se

Person utsedd att genomföra avfallshanteringsplanen: Dany Palm, 070/328 58 07 och danypalm@hotmail.com

Person som kan kontaktas rörande den dagliga verksamheten: Per Lindroth, 070/680 60 05 och per.o.lindroth@telia.com

Ansvar

Ansvaret för att genomföra avfallshanteringsplanen enligt 4 & SJÖFS 2001:13 har styrelsen utsett miljöombud. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfallet hamnar på avsedd plats.

Båtklubbens storlek

Under 2021 erbjöd Stora Vika båtklubb _120 st båtar bryggplats. Klubben välkomnar normalt ett tiotal gästande båtar under sommarhalvåret.

Avfallshantering

Varje medlem och gästande båt ansvarar för att sitt eget hushållsavfall. Övrigt avfall som t.ex. båtbatterier eller spillolja är medlemmen ansvarig för att lämna till närmaste miljöstation(finns tex i Sorunda samhälle – Sunnerby Industriområde en mil från SVBK)

Förpackningar såsom glasflaskor, plast, kartong- och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att transportera till närmaste miljöstation – i vårt fall uppe i Stora Vika Samhälle mindre än en kilometer från hamnen.

Väl förpackat och sorterat hushållsavfall i mindre mängd får läggas i de för ändamålet märkta sopkärlen vid södra sjöboden.

SVBK gör bedömningen att avfallsvolymerna kommer att vara konstanta eller marginellt minskande då varken klubbens antal båtplatser eller gästtrafik bedöms öka.


Förfarande vid övergiven båt eller båtställning.

Svensk lag reglerar hanteringen av övergiven båt enligt rådande förhållanden.

SVBK:s styrelse hanterar övergivna båtar och båtställningar enl. SBU:s handlingsplan (bilaga 3 övergivna båtar) vilken finns att tillgå i boken "Hamnar för fritidsbåtar" sidorna 133 och 134.

Informationsspridning

Avfallshanteringsplanen anslås i klubbstugan samt publiceras på båtklubbens hemsida. Ett utdrag ur avfallshanteringsplanen utvisandes hur avfallet skall hanteras samt vem man kan kontakta vid behov av mer information skall finnas uppsatta på klubbens anslagstavla. Dessutom finns kartskiss med angivelse av plats och typ av avfall. I samband med instruktionen av nya medlemmar och vid (vårstädningen)sker en muntlig information till alla medlemmar om hur avfallshanteringen sker i klubben samt eventuella nyheter och tips.

Revision

Revision av avfallsplanen sker var tredje år med start 2025 eller så snart kraven eller behoven för omhändertagande av fritidsbåtarnas avfall väsentligen förändras.

Inspektion

Båtklubbens hamn och anläggningar inspekteras varje år med avseende på säkerheten beträffande teknik och miljö. Checklista i SBU:s "Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar" användes som hjälpmedel vid inspektionen. Teknik- och miljökontrollen utförs av miljöombudet tillsammans med ledamöter ur styrelsen.

Stora Vika 2022-03-16

Namn: Dany Palm

Tel: 070/328 58 07 , danypalm@hotmail.com

Miljöombud