2015

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 19 NOVEMBER 2015

Årsmötesprotokoll

 1. Årsmötets öppnande

  Nils hälsade alla välkomna

 2. Fastställande av röstlängd för mötet

  Alla medlemmar har prickats av. 23 deltagande medlemmar.

 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst

  Godkändes

 4. Fastställande av dagordning

  Godkändes i sin helhet

 5. Val av ordförande för årsmötet

  Nils Nessling valdes

 6. Val av sekreterare för årsmötet

  Malin Friberg valdes

 7. Val av två justeringsmän

  Kasperi Strand och Jan Karmeland valdes

 8. Årsredovisning samt styrelsens och revisorernas berättelse

  Nils föredrog verksamhetsberättelsen. Ove redogör resultat och balansräkningen. Cecilia redogör för revisorernas berättelse.

 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

  Bifall

 10. Bifall till att kassören samt ordförande var för sig får öppna konton och disponera föreningens samtliga konton för insättningar och uttag genom Internetbanken, giro, bankkort och telefonbank.

 11. Bifall till beslut om att ordförande och kassör tecknar firma var för sig

 12. Bifall till beslut att ta upp medlemslån för ny E-brygga om max 400.000 kr.

 13. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

  a) Styrelsen har förslag om dekal att klistra på båten som anger att man är medlem. Årsmötet gillade idén och valde den rektangulära dekalen med vit botten. Dekalen ska sitta på båten så den är synlig från bryggan. Om man inte har giltig dekal, beslutas det om vite på 500 kr.

  b) Förslag om nya stadgar. Nya stadgar ska väljas på två efterföljande medlemsmöten. Bifall idag på Årsmötet och bifall till att ta upp förslag om de nya stadgarna nästa gång igen på Vårmötet. De nya stadgarna finns i sin helhet på hemsidan.

 14. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 15. Styrelsen föreslår en total arvodering om 27.000:-, valberedningen ges i uppdrag att fördela medlen mellan styrelse och revisorer. Bifall

 16. Styrelsen föreslår att ett arvode om 1000:- utgår till respektive valberedare. Bifall

 17. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

  Inom verksamhetsplanen finns E-bryggan, Grinden, komplettera bojstenar till de nya bojarna.

  Avgifterna höjs med 5%.

  Resultatbudget som visar budget för det nya verksamhetsåret tom Årsmötet nästa gång februari 2017.

  Årsmötet yrkar bifall.

 18. Val av styrelseledamöter

  Ordförande fyllnadsval 1 år Malin Friberg

  Sekreterare fyllnadsval 1 år Dany Palm

  Kassör 2 år Jim Polland

  Ledamot 2 år Concessa Sjöberg

  Ledamot Lars Faaren har 1 år kvar

  Suppleant 2 år Jan Ove Andersson

  Suppleant Mikael Agge har 1 år kvar

  Revisorer 2 år Thomas Gustavsson

  Revisor fyllnadsval 1 år Lars Andersson

  Revisorsuppleant 1 år Jan Karmeland

  Valberedning 1 år Kicki Fagerlund (sammankallande) och Nils Nessling

 19. Övriga frågor

  Inga övriga frågor anmäldes

 20. Meddelande av plats där Årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt

  Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan.