2014

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 20 NOVEMBER 2014

1 Årsmötets öppnade

Ordförande Nils nessling hälsade alla välkomna

2 Beslut om årsmötets behöriga utlysande

Godkändes

3 Godgännande av dagordning

Godkändes i sin helhet

4 Val av mötesfunktionärer

Till ordförande för mötet valdes Nils nessling

Till sekreterare valdes Malin Friberg

Till Justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars Andersson och Lars Faaren

5 Genomgång av vårmötets protokoll

Det var över 50 medlemmar närvarande, det var väldigt lyckat att så många engagerade kom

6 Verksamhetsberättelse

23 av 27 båtklubbar var representerade på Årsmötet som klubben arrangerade för Sörmlandskustens båtförbund.

D-bryggan är betald.

Verksamhetsberättelsen godkändes av Årsmötet

7 Kassatablå och budget/resultaträkning

Jim presenterade kassatablån. Vi har fått många nya medlemmar. Vi har en redovisningsbyrå och sedan 2010 har de upprättat förenklat årsbokslut. Vi har 442 tkr i egna tillgångar.

Kommande års budget och dess framtidakassaflöde presenterades av Ove Rudelöv och godkändes.

Godkändes

8 Revisionsberättelse

Revisorerna är uttalat positiva till styrelsen engagerade arbete som skötts på ett bra sätt.

Årsmötet godkände revisionberättelsen i sin helhet.

9 Beslut om ansvarsfrihet

Godkändes

10 Beslut om frihet för styrelsen att förfoga över klubbens disponibla medel

Godkändes

11 Beslut om att ordförande och kassören tecknar firma var för sig

Ordförande Nils Nessling samt kassören Jim polland tecknar firma var för sig beslutades av årsmötet.

12 Valärenden

Till ordförande för två år valdes Nils Nessling

Till sekreterare för två år valdes Malin Friberg

Till ledamot för två år valdes Lars Faaren

Till Suppleant för två år valdes Mikael Agge

Till Revisorer för två år valdes ordinarie tillika sammankallande Cecilia Löfkvist, Tomas Gustafsson och till suppleant Lars Andersson

Till Valberedning för ett år valdes Kicki Fagerlund tillika sammankallande och Joakim Lötman.

13 Motioner

E-bryggan och dess finansiering, Årsmötet godkände en finansiering på 500 tkr.

Förslaget om att höja inträdesavgiften till 2100 kr godkändes av Årsmötet.

Att ingå medlemskap i Himmerfjärdens Naturvårdsförening med en kostnad på 1 170 kr per år godkändes

Förslag om att utse Jan Härnvall till Hedrs medlem godkändes. Jan har varit medlem i klubben i många år, han har jobbat i det dolda för klubben.

14 Övriga ärenden

Vi vill välkomna Kicki Fagerlund som ny sektionsledare för mastkran och mastförvaring.

Båtbottenfärger som är skadliga för miljön är förbjudna att använda inom klubbens område. Exempelvis biosidfärg ska samlas upp och lämnas på deponi. Information om att är ett miljbrott om detta inte sker. Det finns alternativa möjligheter såsom fiberduk, båtbottentvätt eller miljövänlioga färger. Mer information om miljöregler finns på vår hemsida.

15 Årsmötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.