2013

SVBK Stora Vika båtklubb

Protokoll fört vid årsmötet den 21 november 2013

klockan 19.00 i Hillergården.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslut togs att mötet var behörigen utlyst.

Dagordningen godkändes av mötet.

Till mötesfunktionärer valdes

§ Ordförande: Nils Nessling

§ Sekreterare: Monica Pettersson

§ Justeringsmän/rösträknare: Lars Andersson och Lars Faaren

Ordföranden gick igenom vårmötets protokoll. Inget att tillägga.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

Kassör Jim Polland gick igenom balans- och resultaträkning utan vidare frågor från mötesdeltagarna.

Revisor Lars Andersson redogjorde för revisionen: Inga kommentarer eller anmärkningar gällande redovisningen föreligger.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013.

Mötet beslutade att styrelsen fritt får förfoga över klubbens disponibla medel.

Nyval till styrelsen:

§ Kassör 2 år: Jim Polland

§ Ledamot 2 år: Pasi Ahovalli

§ Suppleant 2 år: Henna Ahovalli

§ Revisor 2 år: Thomas Gustafsson.

§ Valberedningen inför nästa årsmöte består av Monica Pettersson (sammankallande) och Toivo Ahola.

Inkomna motioner:

§ Båtvakt uteblir: Mötet beslutade att bifalla motionen, vilket innebär att avgiften halveras till 1 000 kr. Detta som ett test under kommande säsong.

§ Båtvakt utökning: Inget bifall av mötet, men styrelsen får i uppdrag till vårmötet att undersöka kostnader för elektronisk bevakning respektive bemannad bevakning via exempelvis vaktbolag.

§ Sjöbod avgift samt avträde: Mötet beslutade att bifalla motionen, vilket innebär att avgiften för sjöbod höjs med 100 kr/år. Dessutom införs höjning till 1 200 kr andra året man innehar sjöbod men ingen bryggplats. Därefter en fördubbling av avgiften årsvis.

§ Vårmöte: Mötet biföll motionen, vilket innebär att vårmötet läggs i anslutning till städdagen. Styrelsen föreslog att man börjar dagen med vårmötet, och sedan övergår till städdag. Närvaro är endast obligatorisk på städdagen. Kallelse till mötet kommer att ske som vanligt.

Övriga ärenden:

§ Mötet beslutade att påminnelse på klubbens avgifter ska gå ut efter 14 dagar. Efter ytterligare 14 dagar skickas obetalda avgifter vidare till kronofogdemyndigheten för handräckning.

§ Mötet beslutade att utlägg för en så kallad handske till släpkärran ska regleras även då ett korrekt kassakvitto för inköpet saknas.

§ Mötet ger styrelsen i uppdrag att byta ut klubbens lilla båtvagn och den gamla släpvagnen eftersom de är uttjänta.

§ Frågan angående den nya grinden kom upp, och styrelsen informerade om det arbete (grävning och dragning av el m.m.) som återstår innan allt blir färdigt.

§ Ingemar Adolfsson informerade om nya regler för parkering på infartsvägen till klubbområdet (mellan grinden och klubbstugan) för tiden maj-september. Endast bilar kommer att få stå parkerade där, detta för att underlätta vid båttransporter m.m.

§ Diskussion angående A-bryggans utsidesplatser uppstod. Nils Nessling redogjorde för kommande åtgärder såsom flyttning av bojar, samt för den differentierade avgiften. Medlemmar som vill byta plats rekommenderades att kontakta respektive bryggansvarig i första hand.