2012

SVBK Stora Vika båtklubb

Protokoll fört vid årsmötet den 22 november 2012

klockan 19.00 i Hillergården.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslut togs att mötet var behörigen utlyst.

Dagordningen godkändes av mötet.

Till mötesfunktionärer valdes

§ Ordförande: Nils Nessling

§ Sekreterare: Monica Pettersson

§ Justeringsmän/rösträknare: Lars Andersson och Lars Faaren

Ordföranden gick igenom vårmötets protokoll. Inget att tillägga.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

Då ekonomiarbetet blivit alltmer betungande för kassören har styrelsen tagit hjälp av en redovisningsbyrå för att sammanställa räkenskaperna för 2011/2012. Diskussion angående föregående upphandling och den faktiska kostnaden uppstod. Styrelsen informerade om att resultatet av/kostnaden för tjänsten ska utvärderas. Balans- och resultaträkning gicks igenom och godkändes av mötet.

Revisor Lars Andersson redogjorde för revisionen: Inga kommentarer eller anmärkningar gällande redovisningen föreligger.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012.

Mötet beslutade att styrelsen fritt får förfoga över klubbens disponibla medel.

Angående styrelsens förslag till nya avgifter för 2013: Bl.a. har det gjorts en justering av priset för mer attraktiva bryggplatser. Inträdes- och medlemsavgiften har höjts. I förslaget ligger även en rejäl höjning av vinterplatser för vintermedlemmar. Diskussion uppstod eftersom höjningen är hela 100 %, men med tanke på vad andra klubbar/marinor tar i avgift är prisnivån fortfarande marknadsmässig. Mötet biföll därför förslaget.

Mötet beslutade att finansiering av ny brygga (etapp 2) ska ske genom ett banklån på ca 60 000 kr. Detta för att kostnaden ska fördelas mest rättvist.

Beslut angående de två inkomna motionerna

§ Motion angående ändring av tidpunkt för årsmöte: Styrelsen avslår med motiveringen att en ändring av verksamhetsåret skulle innebära mycket merarbete. Dessutom är även styrelsemedlemmarna båtägare, vilket innebär att ledig tid på våren ägnas åt den egna båten i första hand. Även mötet avslår motionen.

§ Motion angående återinförande av hamnkapten: Styrelsen avslår med hänvisning till sitt tidigare beslut om ett avskaffande. Sluten omröstning begärdes av en medlem, resultatet blev 1 röst på bifall, 16 på avslag. Mötet avslår alltså motionen.

Angående medlemsärende: mötet beslutar att stödja styrelsen i sitt beslut att stänga av medlemmen i tre år med stöd av § 6 i föreningsstadgarna.

Mötet beslutade att, efter en mindre justering, bifalla styrelsens förslag till nya vaktregler. Regeldokumentet ska fysiskt delas ut till alla medlemmar. Mottagandet av regeldokumentet ska även kvitteras av respektive medlem.

Nyval till styrelsen:

§ Ordförande 2 år: Nils Nessling

§ Sekreterare 2 år: Malin Friberg

§ Ledamot 2 år: Lars Faaren

§ Suppleant 2 år: Mikael Agge

§ Suppleant fyllnadsval 1 år: Henna Ahovalli

§ Revisorer 2 stycken1 år: Lars Andersson (sammankallande) och Tomas Gustavsson.

§ Valberedning 2 stycken 1 år: Monica Pettersson (sammankallande) och Toivo Ahola.

Mötet beslutade att ordförande och kassör tecknar firman var för sig.

Övriga frågor

§ Styrelsen ska upprätta en kommunikationsplan i syfte att förenkla/förtydliga informationen ut till medlemmarna.

§ Himmerfjärdens naturvårdsförening via Tomas Gustavsson informerade om sin verksamhet, samt bjöd in båtklubben att bli medlem. Beslut angående detta tas internt av styrelsen i ett senare skede.

Nils Nessling Monica Pettersson

Ordförande Mötessekreterare

Lars Andersson Lars Faaren

Justerare/rösträknare Justerare/rösträknare