2011

SVBK Stora Vika båtklubb

Protokoll Årsmöte den 24 november 2011

Årsmötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna

Beslut om årsmötets behöriga utlysande

Godkändes

Godkännande av dagordning

Godkändes

Val av mötesfunktionärer

Ordförande för mötet valdes Nils Nessling

Sekreterare valdes Malin Friberg

Till Justeringsmän tillika rösträknare valdes Monica Pettersson och Lars Faarén.

Övergång av Vårmötets protokoll

Extra årsmöte som eventuellt skulle utlysas i augusti 2011 genomfördes inte då ingen ny information tillkommit från Kommunen.

Verksamhetsberättelse

Nils går igenom verksamhetsberättelsen. Diskussion kring vakten och hur vi ska få medlemmar att genomföra vakten. Beslut om att till Vårmötet se över vilka medlemmar som ej haft eller sålt sin vakt

Kassatablå och revisionsberättelse

Jim redogjorde för kassatablån. Frågor kom upp från medlemmarna angående den dyra elen i hamnen under vinterhalvåret.

Lars Andersson läste upp revisionens yttrande. Ett önskemål från revisorerna är att när inköp sker bör man begära ett särskilt kvitto för inköp till båtklubben och inte blanda ihop med egna inköp.

Beslut om ansvarsfrihet

Bifalles

Beslut om avsättningar

Beslut om att avsätta 50 tkr.

Beslut om frihet för styrelsen att förfoga över klubbens disponibla medel

Bifalles

Valärenden

Valberedningens sammankallande Henna Ahovalli föredrog förslaget

Kassör 2 år, Jim Polland

Ledamot 2 år, Pasi Ahovalli

Ledamot 1 år, fyllnadsval Lars Faaren

Suppleant 2 år, Kicki Fagerlund

Revisorer, sammankallande Lars Andersson och Bengt Uddstrand

Valberedning, sammankallande Henna Ahovalli och Tomas Axelsson

Årsmötet biföll samtliga val

Övriga ärenden

Nils berättade om det 10 - åriga arrendeavtal som Kommunen erbjudit Stora Vika Båtklubb. Förhandlingar fortsätter eftersom vi bör ha ett avtal som även gäller sjöområdet som tidigare.

Årsmötet beslutar om inköp av ny behändig 240 volts högtryckstvätt.

Mötet avslutas

Nils avslutar mötet och alla närvarande medlemmar bjuds på landgång