2010

Årsmötet 25 nov 2010

SVBK Stora Vika båtklubb

Protokoll Årsmöte den 25 november 2010

Årsmötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

Beslut om årsmötets behöriga utlysande

Bifall

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

Val av mötesfunktionärer

Till ordförande valdes Nils Nessling

Till sekreterare valdes Malin Friberg

Justeringsmän, tillika rösträknare valdes Ingemar Adolfsson och Mikael Agge

Verksamhetsberättelse

Årsmötet kunde ta del av verksamhetsberättelsen och den godkändes

Kassatablå och revisionsberättelse

Jim Polland föredrog kassan. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen i korta drag.

Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

Beslut om avsättningar

Beslut om en avsättning på 70 000 kr till fonden

Beslut om avgiftshöjningar

Årsmötet beslutade om avgiftshöjningarna enligt förslaget.

Beslut om frihet för styrelsen att förfoga över klubbens disponibla medel

Bifall

Valärenden

Sekreterare 2 år valdes Malin Friberg

Ledamot 2 år valdes Benny Sjölund

Suppleant 2 år valdes Rolf Söderqvist

Ordförande 2 år valdes Nils Nessling

Valberedning 1 år valdes Henna Ahovalli sammankallande och Bengt Uddstrand

Övriga frågor

Benny Sjölund hade frågor, synpunkter på D-bryggan. Skarvar som är rostiga mm. En ny bom med elektroniska kort istället för hänglås. Fråga angående svar från Kommunen om avtalet. Fråga kom upp angående viss påhälsning på privata båtar under sommaren.

Mötets avslutande

Ordförande tackar och avslutar mötet