2009

Stora Vika Båt Klubb SVBK
Årsmötesprotokoll 2009

Datum: 091126
Hillersjövägen 3 A
Deltagare:20 st

1. Årsmötets öppnande

Klubbordförande Nils Nessling hälsade alla välkomna och öppnade därefter mötet.

2. Beslut om årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.

3. Godkännande av dagordningen

Årsmötet godkände dagordningen med tillägg 1.Avgående medlemmar 2.Hedersmedlemmar under Övriga ärenden, samt ta bort (plus extra vakt under maj månaden kommande säsong) och ändra (Benny Sjölund) till "Sammankallande Gruppen" i motion 2. Nya stadgarna tas upp som punkt 5 i dagordning.

4. Val av mötesfunktionärer

Ordförande

Nils Nessling

Sekreterare

Anitha Polland

Justeringsmän tillika rösträknare

Malin Friberg

Tommy Nilsson

5. Beslut om nya stadgar

Mötet godkände de nya stadgarna för andra och sista gången.

6. Verksamhetsberättelse

Mötet gavs tillfälle att läser igenom verksamhetsberättelsen. Påpekades att föregående årsmötesprotokoll skall finnas tillgängligt vid årsmöte.

7. Kassatablå och revisionsberättelse

Mötets deltagare erhöll kassatablå och godkände revisionsberättelse.

8. Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut om frihet för styrelsen att förfoga över klubbens disponibla medel

Årsmötet beslutade om frihet för styrelsen att förfoga över klubbens disponibla medel.

Ordförande och kassör utsågs till firmatecknare var för sig.

10. Beslut om avsättningar bryggor (D,E), 2009

Mötet godkände förslaget från Jim Polland om att avsätta medel så att den totala summan blir

150 000 kr inklusive årets avsättning.

11. Behandling av inkomna motioner

Mötet biföll motion 2 som var inlämnad av Sammankallande Gruppen och innebär att: avgiften för missad vakt höjs från 500:- till 2000:- och vid två på varande följande vaktmissar beslutar närmast liggande medlemsmöte om uteslutning skall ske. En lista med kontakt information till villiga ersättare skall finnas vid klubbstugan.

Mötet godkände motion 3 inlämnad av Jim Polland och innebär att: Stora båtar skall inte ligga kvar på vinteruppläggnings plats utan skall sjösättas eller tas bort från klubbens område senast innan midsommar helgen. Undantag finns för renovering och reparationsarbete, och söks hos hamnkapten. Påföljden blir fördubblade uppläggningsavgifter för varje sommarsäsong som båten ligger kvar på land.

Motion 5 inlämnad av Benny Sjölund, angående märkning av medlems material, vagnar, täckmaterial, o.s.v., ansågs av många röstberättigade vara fästställd vid tidigare medlemsmöte. Frågan överlämnades till Hamnkapten för verkställande.

12. Valärende

Årsmötet förrättade val av förtroendeposter med nedanstående utfall:

Sekreterare: Malin Friberg fyllnadsval, 1 år

Kassör: Jim Polland, 2 år

Ledamot: Lars Faaren, 2 år

Suppleant: Fredrik Eriksson, 2 år

Valberedning, sammankallande: Tommy Nilsson, 1 år.

Valberedning: Bengt Uddstrand, 1 år.

15. Övriga ärenden

Utträdde från klubben

Mötet var inte överens om när sista uppsägningsdatum för avgående medlemmar skulle bäst passa styrelsens arbete, och frågan överlämnades till styrelsen för utredning och beslut.

Hedersmedlem

Stämman valde enhälligt Ove Klein till Stora Vika Båtklubbs andra hedersmedlem. Speciell utmärkelse i form av graverad plakett presenterades hemma hos Ove efter mötet.

16. Avslutning

Mötesordförande Nils Nessling tackade för visat intresse och avslutade mötet och inbjöd deltagarna till kaffe med smörgås.

Sekreterare: Anitha Polland

Justeringsmän: Malin Friberg Tommy Nilsson