2016

Årsmötesprotokoll 9 februari 2017

 1. Ordförande Malin Friberg hälsade välkomna och mötets röstlängd fastställdes med 18 röstberättigade medlemmar närvarande.

 2. Mötet befanns vara i behörig ordning utlyst med kallelse via e-mail, anslag och publicering på hemsidan i god tid före mötet.

 3. Stämman fastställde dagordningen för mötet.

 4. Till mötets ordförande föreslogs och valdes SVBK:s ordförande Malin Friberg.

 5. Till sekreterare för mötet valdes Dany Palm, sekreterare i styrelsen.

 6. Mötet valde Jan Karmeland och Kicki Fagerlund att justera protokollet.

 7. Föreningens årsredovisning föredrogs, likaså styrelsens och revisorernas berättelser.

 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret av en enhällig stämma i enlighet med revisorernas förslag.

 9. Inkomna motioner från Kicki Fagerlund respektive Tatjana Adstrand genomgicks. För Kicki Fagerlunds motion angående omärkta båtar på vinteruppställningen beslöt stämman om en avgift om 250 kr för de som inte påklistrat medlemsmärke på föreskrivet vis. Övriga ordningsfrågor(t.ex. frågan om kungörelse och sedermera utskrotning av herrelösa båtar) beslutade stämman hänskjuta till vidare beredning under ledning av Mikael Agge. Motionen anses besvarad.

  Motionen från Adstrand om klubbens vanliga och planerade säsong med sjösättning 20/5 och torrsättning 14/10 diskuterades. Stämman ansåg denna tid fullt tillräckligt och de praktiska svårigheterna att ha en något längre säsong inte övervägdes av fördelarna. Ärendet får betraktas som besvarat på ovan vis.

 10. Stämman beslutade om att arvodera styrelsen enligt förslag från valberedningen, oförändrat från fjolåret. Revisorerna enligt löpande räkning.

 11. Verksamhetsplan för kommande år föredrogs och fastställdes. Avgifterna beslutades höjas med 5% enligt plan och budgeten för året fastställdes.

 12. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Malin Friberg till ordförande på två år, Dany Palm till sekreterare för två år. Avgående styrelseledamot Lars Faaren tackades i sin frånvaro och stämman hälsar Roger Krafft välkommen som ny ordinarie ledamot i styrelsen. Suppleant Mikael Agge som avböjt omval tackades för sin medverkan och som ersättare välkomnas och valdes Helena Roth.

 13. Förslaget att välja ännu icke namngiven revisor/revisionbyrå fastställdes av en enhällig stämma. Styrelsen ber att få återkomma i ärendet. Till revisorssuppleant valdes Jan Karmeland.

 14. Till valberedning för kommande verksamhetsår valdes Kicki Fagerlund och Nils Nessling.

 15. Protokollet från mötet beslöts hållas tillgängligt på SVBK:s hemsida samt i klubbstugan.

 16. Mötet avslutades och ordförande Malin Friberg tackade de närvarande.